Задати питання
flag Судова влада України

Правила внутрішнього службового розпорядку

                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                       загальними зборами працівників

                                                                                                                       Олевського районного суду

                                                                                                                        Житомирської області

                                                                                                                        протокол від «17» лютого 2017р. №04

 

 

ПРАВИЛА
Внутрішнього службового розпорядку

Олевського районного суду Житомирської області

I. Загальні положення

 

                   1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Олевського районного суду Житомирської області (далі - суд), режим роботи, умови перебування всіх працівників суду в суді та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в суді  ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання всіма працівниками своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку суду затверджуються загальними зборами працівників суду за поданням керівника апарату.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку суду доводяться до відома всіх працівників, які працюють у суді, під підпис.

 

II. Загальні правила етичної поведінки в Олевському районному суді

Житомирської області

 

1. Всі працівники  суду (судді та працівники апарату суду) повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Працівники суду в своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Працівники суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Працівники суду під  час виконання своїх посадових обов'язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

                                            III. Робочий час і час відпочинку працівників суду

 

1. Тривалість робочого часу працівника суду становить 40 годин на тиждень (з понеділка по п»ятницю включно).

2. У суді встановлюється п'ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях:

 

понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п'ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

Режим роботи суду  встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у м .Олевську Житомирської області та згідно  з нормативними актами, які регулюють питання перенесення робочих днів, а саме:

          понеділок-четвер з 09 год до 18 год 15 хв,

          п'ятниця з 09 год до 17 год.

У зв'язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи суду, може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для всіх працівників суду з урахуванням режиму роботи Олевського районного суду Житомирської області.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 01 година, тобто з 13 год до 14 год. Перерва не включається в робочий час, і працівник суду може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину як при п'ятиденному.

5. Для обліку робочого часу в суді  здійснюється ведення табелю обліку і використання робочого часу .

Для забезпечення контролю своєчасного прибуття на роботу в суді ведеться журнал обліку виходу на роботу і уходу з роботи.

6. Вихід працівників суду та  за межі адміністративної будівлі суду в робочий час зі службових та особистих питань відбувається з відома голови суду та керівника апарату суду.

 

IV. Порядок повідомлення працівниками суду про свою відсутність

 

      1. Всі працівники суду повідомляють керівника апарату суду, а судді – голову суду про      відсутність на роботі у письмовій формі або засобами телефонного зв'язку.

2. У разі недотримання суддями та працівниками суду вимог пункту 1 цього розділу складається акт про їх відсутність на робочому місці.

3. У разі ненадання працівниками суду доказів поважності причини своєї відсутності

на роботі вони повинні подати письмові пояснення на ім'я керівника апарату суду, а судді – на ім»я голови суду щодо причин своєї відсутності.

 

V. Перебування працівників суду в суді у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

1. Для виконання невідкладних завдань судді та працівники апарату суду можуть  

залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом  

(розпорядженням) голови суду або керівника апарату суду, про який повідомляється ТУДСА України в Житомирській області, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні для суддів та працівників апарату суду не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Голова суду за потреби може залучати суддів  та працівників апарату суду до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування суддів та працівників апарату суду після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється працівником, який відповідає за ведення кадрового діловодства і затверджується головою суду.

                3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальні  судді та працівники апарату суду, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні суддів та працівників апарату суду, яких не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається працівником, який відповідає за ведення кадрового діловодства голові суду для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

                  5. У разі залучення суддів та працівників апарату суду до роботи понад установлену  тривалість робочого дня у суді запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) суддям та працівникам апарату суду надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників суду.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до

     трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть   залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VI. Порядок доведення до відома працівників суду нормативно-правових актів,   наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників суду ( суддів та працівників апарату суду) шляхом ознайомлення у паперовій формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис суддів та працівників апарату суду (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівників суду шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення офіційному веб-сайті  суду.

VII. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Керівник апарат суду зобов'язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

                  Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником апарату суду покладені відповідні функції в суді.

2. Судді та працівники апарату суду повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в суді відповідає керівник апарату суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов'язок.

 

VIII. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна працівниками суду

 

1. Всі  працівники суду зобов'язані до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно

уповноваженій суб'єктом призначення у суді особі. Уповноважена особа зобов'язана прийняти

     справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою суду, керівником апарату суду та особою, яка звільняється.

Один примірник акта видається особі, яка звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цієї особи.

 

                                                                IX. Прикінцеві положення

 

1. Недотримання вимог Правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення працівників суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов'язані із застосуванням Правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються головою суду, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з ТУДСА України в Житомирській області, а питання, пов»язані із суддями – зборами суддів місцевого суду.